vista enfora / vista afuera / veu l'exterior / watching out

vista enfora / vista afuera / veu l'exterior / watching out